Level of formation of personal physical culture of non-core university students

Level of formation of personal physical culture of non-core university students

ˑ: 

PhD, Professor A.B. Bguashev1
PhD, Associate Professor I.K. Gunazhokov1
PhD, Associate Professor M.Kh. Kojeshau1
B.A. Nepso1
1Adyghe State University, Maykop

Abstract
Objective of the study was to determine the level of formation of personal physical culture of non-core university students.
Methods and structure of the study. The level of formation of personal physical culture of the students was monitored using the sociological research methods (questionnaire survey, standardized interviewing). Sampled for the study were 90 students of the non-core universities of the Krasnodar Territory and the Republic of Adygea studying under the Bachelor’s degree programs of non-sports areas.
Results and conclusions. The analysis of the obtained data on the level of formation of personal physical culture of the non-core university students revealed that more than 40% of students had a low level of personal physical culture; less than 20% of students had a high level of personal physical culture.
The findings suggest that, since the personal physical culture formation technologies were tested and proved effective, the level of professional skills of physical education teachers implementing these technologies is one of the main factors in solving the problems associated with the formation of personal physical culture in non-core university students.

Keywords: physical education of students, personal physical culture, physical education, sports.

References

  1. Vilenskiy M.Y. Fizicheskaya kultura kak obrazovatelnaya distsiplina v sovremennoy vysshey shkole [Physical education as discipline in modern higher education]. Fizicheskaya kultura i sport kak faktor informatsionno-vospitatelnogo prostranstva sovremennogo vuza [Physical education and sports as a factor in informational and educational space of modern university]. Proceedings Russian research-practical conference; ed. by Y.I. Evseyev, B.A. Kabargin. RGEU6: Rostov-on-Don, 2001. pp. 19-25.
  2. Nemtsev O.B., Kozlov R.S. Formirovanie fizicheskoy kultury lichnosti studentov na zanyatiyakh v sektsii obshchey fizicheskoy podgotovki [Formation of students’ personal physical culture during body conditioning section practices]. Fizicheskoe vospitanie studentov. 2009. No. 3. pp. 145-160.
  3. Osmanov R.Z., Gunazhokov I.K. Printsipy postroeniya protsessa fizicheskogo vospitaniya v obshcheobrazovatelnoy shkole [Physical education process building principles at comprehensive school]. Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Maykop: ASU. Ser. 3: Pedagogika i psikhologiya. 2013. No. 2 (117). pp. 124-129.
  4. Khakunov N.Kh., Khazova S.A., Gunazhokovi I. K. et al. Professionalno znachimye lichnostne kachestva sportivnogo pedagoga [Professionally significant personal qualities of sports teacher]. Vestnik Adyigeyskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. No. 2. pp. 153-160.
  5. Khakunov N.Kh., Gonezhuk G.Ya., Gonezhuk A.G. et. al. Tsennostny potentsial fizicheskoy kultury i sporta kak osnova formirovaniya fizicheskoy kultury lichnosti [Value potential of physical education and sports as basis for formation of personal physical culture]. Fizicheskoe vospitanie, sport, fizicheskaya reabilitatsiya i rekreatsiya: problemy i perspektivy razvitiya [Physical education, sports, physical rehabilitation and recreation: problems and development prospects]. Proceedings V International electronic research-practical conference. Ed. by T.G. Arutyunyan. 2015. pp. 419-422.
  6. Khazova S.A., Bguashev A.B., Platova N.E. et al. Lichnostno-professionalnoe razvitie sportivnykh pedagogov v protsesse professionalnoy podgotovki [Personal professional development of sports teachers in vocational training process]. Vladikavkaz, 2016. V. 2. 247 p.