Modern academic sports system: institutional and management aspects

Modern academic sports system: institutional and management aspects

ˑ: 

PhD, Associate Professor A.S. Fomina1
Dr.Sc.Hist., Professor I.M. Kornilova1
Postgraduate D.O. Chavkin1
1Plekhanov Russian University of Economics, Moscow

In the new millennium with its globalization and IT trends, sports are increasingly ranked among the most important and promising socializing tools for different social strata in Russia and the world over. The study analyzes the practical experience and success of Plekhanov Russian University of Economics in building the modern academic sports system with a special attention to the institutional and management aspects of the physical education and sports service as illustrated by specific cases, including projects of the Plekhanov Russian University of Economics Student Sport Club; university sport infrastructure development projects; and optional sport services offered to the academic faculty and students. The study data and analyses give grounds to recommend the special physical education and sport service unit in charge of the governmental sports-prioritizing academic education projects being established to give a special priority to the physical education and sport service accessibility for the students and faculty; and to outline the most promising avenues for the academic physical education and sports service research in the context of the physical education service sportization policies and practices.

Keywords: physical education, physical culture, sports, sport system, sportization.

References

 1. Kondrakov G.B., Andryushchenko L.B., Stepyko D.G. Studencheskie sportivnye proekty kak vazhny faktor razvitiya studencheskogo sporta [Student sports projects as important factor in development of university sports]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2017, no. 5, P. 58.
 2. Lubysheva L.I., Mochenov V.P. Novy kontseptualny podkhod k sovremennomu ponimaniyu sotsialnoy prirody sporta [New conceptual approach to modern understanding of social nature of sport]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2015, no. 4, pp. 94–101.
 3. Lubysheva L.I., Zagrevskaya A.I., Peredelskiy A.A. et al. Sportizatsiya v sisteme fizicheskogo vospitaniya: ot nauchnoy idei k innovatsionnoy praktike [Sportization in physical education system: from scientific ideas to innovative practice]. Moscow: Teoriya i praktika fizicheskoy kultury i sporta publ., 2017, 200 p.
 4. Novikova E.Y., Malakhova E.V., Galukhin A.V., Kostin P.A. Tsennosti fizicheskoy kultury v sisteme professionalnogo razvitiya studentov-ekonomistov [Physical Culture values in economics students' professionaleducation system]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2017. no. 5. pp. 29-30.
 5. REU imeni G.V. Plekhanova. Materialno-tehnicheskoe obespechenie i osnashchennost obrazovatelnogo protsessa [Plekhanov Russian University of Economics. Institutional and management support of educational process]. https://www.rea.ru/sveden/objects/ (Date of access: 14.03.2019).
 6. Studencheskiy sportivny klub REU imeni G.V. Plekhanova. Dokumenty [Student Sports Club of Plekhanov Russian University of Economics. Documents]. https://www.rea.ru/ru/org/managements/Upravlenie-po-socialno-vospitateln... (Date of access: 14.03.2019).
 7. Studencheskiy sportivny klub REU imeni G.V. Plekhanova. Napravleniya [Student Sports Club of Plekhanov Russian University of Economics. Guidelines]. https://www.rea.ru/ru/org/managements / Uprav­le­nie-po-so­cia­lno-vos­pi­ta­tel­nojj-ra­bo­te / sport­centr / Pages / subordinateunits.aspx (Date of access: 14.03.2019).
 8. Tekushchiy arkhiv REU imeni G.V. Plekhanova. Protokol # 6 zasedaniya Uchenogo soveta REU imeni G.V. Plekhanova ot 24 dekabrya 2012 [Current archive of Plekhanov Russian University of Economics. Minutes No. 6 of the meeting of the Academic Council of Plekhanov Russian University of Economics dated December 24, 2012].
 9. Chavkin D.O., Kornilova I.M., Fomina A.S. Transformatsiya sporta v usloviyah ryinochnyih otnosheniy v Rossii v kontse XX – nachale XX I v. [Sport sector transformation by Russian market reforms in late XX to early XXI century]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2018. no. 12. pp.  6-8.
 10. Andryushchenko L.B., Filimonova, S.I. Physical education and academic sports in new socio-economic national situation: Modern vision and growth points. Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury, no. 2, 1 February 2018, pp. 73-76
 11. Douglas Hartmann and Christina Kwauk (2011),Sport and Development: An Overview, Critique, and Reconstruction,Journal of Sport and Social Issues. 2011 35: 284 originally published online 29 July 2011