Schoolchildren's opinion poll on Russian School Physical Education Olympiad: sociological analysis

Фотографии: 

ˑ: 

Associate Professor, PhD E.V. Kiseleva
Dr.Hab., Professor M.V. Zhiyar
Associate Professor, PhD T.V. Levchenkova
Associate Professor, PhD V.B. Soloviev
Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Moscow

The study was designed to poll opinions of the 7-11-class schoolchildren on the Russian School Physical Education Olympiad (RSPEO). Based on the questionnaire survey data, we found that most of the schoolchildren were enlisted for the RSPEO by their physical education teachers, with the competitors’ motivations dominated by their individual interests in the school physical education lessons and desire to test own skills. Generally the schoolchildren reported positive attitudes to the event and their preparedness to compete in the next year event. The schoolchildren also reported having no serious difficulties in the theoretical and practical contests. The senior schoolchildren came up with a few suggestions on how the Russian School Physical Education Olympiad could be improved.

Keywords: physical education, schoolchildren, School Physical Education Olympiad, schoolchildren’s motivations, schoolchildren’s interest in Olympiad.

References

  1. Lyakh V.I., Zdanevich A.A. Fizicheskaya kultura: 10-11 kl.. Uchebnik dlya obscheobrazovat. uchrezhdeniy [Physical Education. Grades 10-11. Textbook for general education institutions]. Rec. Ministry of Education and Science RF. 6th ed. Moscow: Prosveshchenie publ., 2011, 237 p.: il.
  2. Parshikov A.T., Tomilova M.V. Metodicheskie rekomendatsii po provedeniyu v 2010-2011 gg. shkolnogo, munitsipalnogo i regionalnogo etapov Vserossiyskih sportivnyih sorevnovaniy shkolnikov «Prezidentskie sostyazaniya» i Vserossiyskih sportivnyih igr shkolnikov «Prezidentskie ...» [Methodical recommendations for procedure of school, municipal and regional stages of Russian sports competitions for schoolchildren "Presidential competitions" and Russian sports games for schoolchildren "Presidential ..." in 2010-2011]. Fizicheskaya kultura v shkole, 2011, no. 3, pp. 44-46.
  3. Chesnokov N.N., Balashova V.F. 15 Vserossiyskaya olimpiada shkolnikov po uchebnomu predmetu «Fizicheskaya kultura»: obschie itogi [Russian Physical Education Olympiad for schoolchildren: general results]. Fizicheskaya kultura v shkole, 2014, no. 8, pp. 31-36.
  4. Chesnokov N.N., Balashova V.F., Volodkin D.A. 15-ya Vserossiyskaya olimpiada shkolnikov po uchebnomu predmetu «Fizicheskaya kultura»: prakt. ispyitaniya [15th Russian Physical Education Olympiad for schoolchildren: practical tests]. Fizicheskaya kultura v shkole, 2015, no. 1, pp. 9-16.
  5. Chesnokov N.N., Balashova V.F. 15-ya Vserossiyskaya olimpiada shkolnikov po uchebnomu predmetu «Fizicheskaya kultura»: teoret.-metod. ispyitaniya [15th Russian Physical Education Olympiad for schoolchildren: theoretical-method. tests]. Fizicheskaya kultura v shkole, 2015, no. 2, pp. 2-8.