Physical education specialist's creative potential mobilization via education process design: case study of physical culture and sports GTO complex

Physical education specialist's creative potential mobilization via education process design: case study of physical culture and sports GTO complex

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №3 2017, pp.20-22

UDC 796.077.5

Associate Professor, PhD A.A. Babina
Tyumen Industrial University, Tyumen

The study was designed to consider the mechanisms of the physical education specialist’s creative potential mobilisation, with the creative potential being interpreted as the “creative precondition” that may be activated by the relevant mechanisms as analysed by the study. These mechanisms are considered as the systems pivotal for one or another activity, and the study explores the role of the mechanisms in the “creative precondition” building in the process of the educational environment being designed for the academic physical and sport education. A systemic basis was applied in the study to consider the correlations of the key notions including the “creative precondition”, “feeling of relevance” and “notion to perception”.

Keywords: educational design, creative potential, “creative precondition”, “notion to perception”.

  1. References
  2. Babina A.A. Formirovanie tsennostnykh orientatsiy starsheklassnikov v profilnom obuchenii: dis. kand. ped. nauk [Formation of senior pupils' value orientations in subject oriented education. PhD diss.]. Ekaterinburg, 2009, 183 p.
  3. Prokhorov A.M. Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar. 2-e izd., pererab. i dop. [Great Encyclopedic Dictionary. 2nd ed., Rev. and ext.] Moscow: Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya [Great Russian Encyclopedia], 2000, 1456 p.
  4. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetentsii – novaya paradigma rezultata obrazovaniya [Key competences - new paradigm of outcome of education]. Vysshee obrazovanie segodnya, 2005, no. 5, pp. 37-41.
  5. Mamaev V.A. Formirovanie gotovnosti uchitelya k proektirovaniyu pedagogicheskikh tekhnologiy v uchebnom protsesse. Avtoref. dis. kand. ped. nauk [Formation of teacher's competence to design educational technologies in training process. PhD diss. abstr.]. Chelyabinsk: Ural State Academy of Physical Culture publ., 2001. 27 p.
  6. Ozhegov S.I. Tolkovy slovar russkogo yazyka [Explanatory dictionary of Russian language]. Moscow: Mir i Obrazovanie, Onix publ., 2011. 736 p. Available at: http://slovarozhegova.ru/word.phpwordid=14364
  7. Prikot O.G. Pedagogicheskoe proektirovanie kak rabochiy instrument metodicheskoy sluzhby shkoly [Educational designing as operating tool of methodical school service]. Metodist, 2002. no. 1, p. 44.
  8. Meshcheryakova B., Zinchenko V. Psikhologiya. Polny entsiklopedicheskiy spravochnik. [Psychology. Full encyclopedic reference book]. St. Petersburg: Prime – Evroznak publ., 2007, 896 p.