Female students of Far Northern physical culture university: physical development monitoring

Female students of Far Northern physical culture university: physical development monitoring

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №3 2017, pp.12-13

UDC 796.077.5

Associate Professor, PhD V.R. Abramova1
Associate Professor, PhD A.I. Danilova1
Postgraduate E.V. Korkin2
1National State University of Physical Education, Sport and Health n.a. P.F. Lesgaft, St. Petersburg
2Churapcha State Institute of Physical Culture and Sport, Churapcha, Republic of Sakha (Yakutia)

Objective of the study was to explore the physical developmental specifics of the female students majoring in physical culture and sports on the Far North. The study was designed to obtain data on the overall bodily anthropometrics and the specific ratios of body mass to height, chest size, respiratory excursion etc. A variety of the relevant indices including the Quetelet Body Mass index, Pignet physical development index, Erismann index, vital index and vital capacity index were applied in the study. Subject to the study were 50 first-year female students of the Churapcha State Institute of Physical Culture (CSIPC) who entered the latter in the years of 2013, 2014 and 2015.
The study gave the grounds to trace specific physical developmental trends in the first-year students’, particularly the meaningful falls in the body mass, chess size and respiratory excursion indices, Pignet and Erismann indices associated with the body height growth trend. The study found the external respiratory rates being fairly low due to the relevant protection and compensatory mechanisms being activated by the respiratory system to adapt to the extreme conditions of the Far North.

Keywords: physical development, female students, physical culture and sport university, Far North.

References

  1. Aleksandrova L.I., Moskovchenko O.N. Optimizatsiya fizicheskikh nagruzok studentok i sportsmenok, prozhivayushchikh v usloviyakh Sibiri, na osnove otsenki fizicheskogo sostoyaniya [Optimization of Physical Loads of Female Students and Athletes Living in Siberian Conditions Based on Assessment of Physical Condition]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2011, no. 7, pp. 21-25.
  2. Borokhin M.I., Cherkashin A.V. Vliyanie zanyatiy mas-restlingom na pokazateli fizicheskogo razvitiya [Effect of mass-wrestling sessions on physical development rates]. Fizicheskaya kultura, 2015, no. 5, pp. 16-18.
  3. Kaldarikov E.N. Monitoring fizicheskogo razvitiya i fizicheskoy podgotovlennosti uchashchikhsya shkolnogo vozrasta respubliki Kalmykiya [Monitoring of physical development and physical readiness of school age pupils of the Republic of Kalmykia]. Uch. zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2014, no. 11(117), pp. 62-66.
  4. Kulekin I.V. Dinamika fizicheskogo razvitiya i funktsionalnogo sostoyaniya sistem organizma kursantov-sudovoditeley I-IV kursov [Dynamics of physical development and functional state of body systems of 1-4 year cadet navigators]. Uch. zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2015, no. 6(1240, pp. 106-111.
  5. Pavelyev I.G. Vozrastnaya dinamika parametrov fizicheskogo razvitiya detey i podrostkov – sirot 8-18 let [Age-related dynamics of physical development rates of children and adolescents - orphans aged 8-18 years]. Uch. zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2014, no. 9(115), pp. 105-110.
  6. Kharitonova L.G., Tsepko O.A. Osobennosti fizicheskogo sostoyaniya organizma studentok, prozhivayushchikh v usloviyakh Kraynego Severa [Features of physical state of students living in the Far North]. Omsk: SibSUPC publ., 2006, 128 p.