Educational conditions of formation of leadership qualities during vocational training of future physical education teacher

Educational conditions of formation of leadership qualities during vocational training of future physical education teacher

ˑ: 

Postgraduate student S.O. Bulgarevich
Professor, Dr.Hab. R.K. Bikmukhametov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan

This article deals with the educational conditions of formation of leadership qualities in the course of training of future teachers of physical education. The authors believe that the conditions that ensure the formation of leadership qualities of students of the Institute of Physical Culture are encouragement of their professional educational activities in the learning process; diagnostics of signs of personal growth, that contribute to adaptation to professional activity, formation of professionally important leadership qualities during professional educational activities.
The purpose of the experiment was to determine the level of the personality development of a future physical education teacher as a leader. The findings showed an improvement in the students’ leadership abilities.

Keywords: educational conditions, leadership qualities, management, physical education.

References

  1. Andreev, V.I. Pedagogika: uchebny kurs dlya tvorcheskogo samorazvitiya (Pedagogics: training course for creative self-development) / V.I. Andreev. – 3rd ed. – Kazan’: Tsentr innovatsionnykh tekhnologiy, 2006. – 302 P.
  2. Andreev, V.I. Pedagogika vysshey shkoly. Innovatsionno-prognosticheskiy kurs: ucheb. posobie (Pedagogics in higher education. Innovative predictive course: study guide) / V.I. Andreev. – Kazan’: Tsentr innovatsionnykh tekhnologiy, 2008. – 257 P.
  3. Bikmukhametov, R.K. Integratsiya dukhovnogo i fizicheskogo vospitaniya budushchikh pedagogov v protsesse lichnostno-professional’nogo razvitiya: avtoref. dis. … dokt. ped. nauk (Integration of spiritual and physical education of future teachers during personal professional development:) / R.K. Bikmukhametov. – Kazan, 2004. – 48 P.
  4. Bikmukhametov, R.K. Tekhnologicheskie mekhanizmy realizatsii kompetentnogo podkhoda v sisteme professional’noy podgotovki pedagogov po fizicheskoy kul’ture i sportu: ucheb.-metod. posobie (Technological mechanisms for implementation of competency building approach in training of physical education and sports teachers: tutorial) / N.Sh. Fazleev. – Kazan’: Tsentr innovatsionnykh tekhnologiy, 2007 –77 P.
  5. Bulgarevich, S.O. Formirovanie lidera v processe professional’noy podgotovki budushhego uchitelja po fizicheskoj kul’ture (Leader’s formation in training of future physical education teachers) / S.O. Bulgarevich // Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kul’tury. – 2010. – № 7. – 89 P.
  6. Bulgarevich, S.O. Model’ formirovaniya liderskikh kachestv studentov instituta fizicheskoy kul’tury v protsesse professional’noy podgotovki (Model of formation of leadership qualities of students of Institute of Physical Culture during training) / S.O. Bulgarevich, R.K. Bikmukhametov // Fizicheskaya kul’tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2013. – № 3. – P. 27–31.
  7. Bulgarevich, S.O. Printsipy, formy, metody i tekhnologii modeli formirovaniya liderskikh kachestv studentov instituta fizicheskoy kul’tury v protsesse professional’noy podgotovki (Principles, forms, methods and technology of model of formation of leadership qualities of students of Institute of Physical Culture during training) / S.O. Bulgarevich, R.K. Bikmukhamedov // Fizicheskaya kul’tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2014. – № 2. – P. 23–27.
  8. Gladkov, V.N. Psikhopressing liderstva. K probleme modifikatsii lichnosti (opyt kompleksnogo primeneniya psikhoterapevticheskikh metodov v sporte vysshikh dostizheniy) (Psychopressing of leadership. On identity modification (experience of integrated use of psychotherapeutic methods in elite sport)/ V.N. Gladkov. – Moscow: Sovetskiy sport, 2007. – 205 P.