Landscape principles in development of health tourism in Nizhnevartovsk region (KhMAR-Yugra)

Фотографии: 

ˑ: 

S.E. Korkin 3, 1, R.I. Shayakhmetova3, 2
1 Ph.D.
2 Postgraduate
3 Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

The paper presents the ecological and geomorphological assessment of the recreational potential for organizing and conducting sports and recreational routes in the Nizhnevartovsk region. The recreational resources were assessed using the standard procedure, which takes into account all the natural and anthropogenic features, as well as the current state of the territory. The aesthetic appeal of natural landscapes and their diversity are an important factor when estimating the potential of recreational resources. The study of the presence of anthropogenic and natural objects - oil and gas pipelines, multiple-well platforms, power lines, transport sector; MPC territory; geomorphological processes - ​​abrasion and abrasion-thermokarst hazard zone, and so on. The conducted ecological and geomorphological assessment of the recreational potential for organizing and conducting sports and recreational routes in the Nizhnevartovsk region testifies to the fact that the leading indicators that define the recreational potential depend on: the degree of intensity of environmental situation on any territory; the intensity of hazardous geological and geomorphological processes, which are closely related with such characteristics of relief, as density of horizontal partitioning of relief, magnitude of vertical partitioning of relief, angles of land surface, geological and geomorphological situations.

Keywords: health tourism, environmental assessment, ecological and geomorphological conditions, landscape.

References

  1. Atlas KhMAO-YuGRY. T. 2 (Priroda i ekologiya) (Atlas of KhMAR-Yugra. V. 2.(Nature and environment). – Khanty-Mansiysk; Moscow; Novosibirsk, 2005. – 250 P.
  2. Bredikhin, A.V. Rel'ef kak rekreatsionnoe uslovie i resurs turizma (Relief as recreational facility and resource of tourism) / A.V. Bredikhin // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya. – 2004. – № 4. – P. 68–73.
  3. Bulashev, A.Ya. Etapy razvitiya sistemy upravleniya sportivno-ozdorovitel'nym turizmom i vybor ego optimal'noy organizatsionno-upravlencheskoy struktury (Stages of development of sports tourism management system and choosing an optimum management and organizational structure for it) / A.Ya. Bulashev, I.E. Vostokov, V.V. Abramov // Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh spetsial'nostey. – 2007. – № 6. – P. 71–83.
  4. Korkin, S.E. Landshaftny podkhod v geoekologicheskikh issledovaniyakh (Landscape approach to geo-environmental studies) / S.E. Korkin, A.U. Kushanova // Nauka i sovremennost'. – 2013. – № 25-1. – P. 28–30.
  5. Kochurov, B.I. Regional'nye issledovaniya prirodnogo i kul'turno-istoricheskogo rekreatsionnogo potentsiala territorii (Regional studies of natural and cultural-historical and recreational potentials of the territory) / B.I. Kochurov, N.P. Rudnikova // Turizm i rekreatsiya: fundamental'nye i prikladnye issledovaniya: Trudy III mezhdunar. nauch.-prakt. konf. MGU im. M.V. Lomonosova, geograficheskiy fakul'tet (Tourism and recreation: fundamental and applied research: Proceedings of the III International. theoretical and practical. conf. of Lomonosov MSU, Faculty of Geography, Moscow, April 24-25, 2008). – Moscow: Sovetskiy sport, 2008. – 385 P.
  6. Lubysheva, L.I. Analiz razvitiya studencheskogo sporta: sostoyanie i perspektivy (Analysis of development of university sport: Status and Prospects) / L.I. Lubysheva, N.V. Peshkova // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 2014. № 1. P. 39-41.
  7. Ovechkina, E.S. Morfologicheskie izmeneniya sosny obyknovennoy na territorii Nizhnevartovskogo rayona (Morphological changes of Scots pine in the Nizhnevartovsk Region) / E.S. Ovechkina, R.I. Shayakhmetova // Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. №3 P. 75-85.
  8. Pendyurin, E.A. Otsenka prirodno-resursnogo potentsiala Belgorodskoy oblasti dlya razvitiya ekologicheskogo turizma (Assessment of natural resource potential of the Belgorod region to develop eco-tourism) / E.A. Pendyurin, V.V. Istomina, S.N. Glamazda// Nauka Iskusstvo Obrazovanie, 2013. №2. P.228-232.