Features of holding GTO Festivals in higher educational institutions for teachers of physical education and sport departments

Features of holding GTO Festivals in higher educational institutions for teachers of physical education and sport departments

ˑ: 

PhD V.V. Bobkov1, 2, 3
Dr. Hab., Associate Professor L.G. Ryzhkova4
PhD, Associate Professor I.V. Lazarev5
R.V. Safronov6
1National University of Oil and Gas "Gubkin University", Moscow
2Federal Science Center of Physical Culture and Sport (VNIIFK), Moscow
3Plekhanov Russian University of Economics, Moscow
4Russian University Sport (SCOLIPE), Moscow
5Russian State University for the Humanities, Moscow
6I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenovskiy University), Moscow

Objective of the study was to increase the state of readiness of the teaching staff (TS) of the Department of Physical Education to solve issues related to the popularization and promotion of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex "Ready for Labor and Defense" (VFSK GTO) in the university environment.
Methods and structure of the study. The study was attended only by teachers and staff of the Department of Physical Education of Plekhanov Russian University of Economics in the number of 82 people, men and women related by age to the VI–XI stages of the VFSK GTO (from 26 years to 71 years). Testing was carried out during the week in the program of the GTO Festival. The days of receiving GTO tests alternated with rest days, during which seminars were held, during which the staff of the GTO Testing Centers analyzed in detail issues related to the specifics of organizing and holding GTO Festivals for students at the university.
Results and conclusions. The organization of the GTO Festival for teachers of the Department of Physical Education, in combination with seminars and master classes on the implementation of the VFSK GTO, allows to achieve a much greater effect in promoting the GTO complex in universities. Teachers who have gained personal experience of participating in the implementation of the standards of the modern GTO complex will be able to be direct organizers and assistants of the GTO judges at the Festival, better prepare students for participation in the tests, which will achieve a much greater result both in terms of the number of participants and the number of TRP badges in the university.

Keywords: departments of physical education, tests, standards, insignia of the GTO, advanced training courses.

References

  1. Bergovina M.L., Ryzhkova L.G., Bobkov V.V. Ispolzovaniye mobilnykh prilozheniy pri podgotovke studentov k vypolneniyu normativov GTO v usloviyakh distantsionnogo obucheniya [The use of mobile applications in preparing students for the implementation of the GTO standards in distance learning]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2021. No. 8. pp. 49-52.
  2. Bobkov V.V., Ryzhkova L.G., Kuzmin M.A., Strizhak A.P. Ispolzovaniye metoda «krugovoy trenirovki» pri podgotovke obuchayushchikhsya k vypolneniyu normativov Kompleksa GTO [Using the method of "circular training" in preparing students for the implementation of the standards of the GTO Complex]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2020. No.  6. pp. 39-42.
  3. Guba V.P., Konovalov V.V., Presnyakov V.V. Morfobiomekhanicheskaya individualizatsiya kak effektivnyy metod integratsii VFSK GTO v sistemu obshchego obrazovaniya [Morphobiomechanical individualization as an effective method of integrating the VFSK GTO into the system of general education]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2016. No. 11. pp. 94-97.
  4. Korolkov A.N., Almazova Yu.B., Uvarova N.N., Bulychev R.Yu. Sotsiologicheskiy analiz mneniy vzroslogo naseleniya ob uchastii v VFSK GTO [Sociological analysis of the opinions of the adult population on participation in the VFSK GTO]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2021. No. 3. pp. 9-11.
  5. Lubyshev E.A., Almazova Yu.B., Stolyar K.E., Kondrakov G.B. Aktualizatsiya lichnostnogo smysla uchastiya studentov v podgotovke i sdache normativov VFSK GTO [Actualization of the personal meaning of students' participation in the preparation and passing the standards of the VFSK GTO]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2019. No. 9. p. 21-23.
  6. Lubysheva L.I. Fizicheskaya kultura i sport v vuze: realii i perspektivy [Physical culture and sport at the university: realities and prospects]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2019. No. 6. p. 93.
  7. Ryzhkova L.G., Bobkov V.V. Otsenka rezervnykh vozmozhnostey starshikh shkol'nikov i studentov dlya podgotovki k sdache normativov VFSK GTO [Evaluation of the reserve capabilities of older schoolchildren and students for preparation for passing the standards of the VFSK GTO]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2018. No. 5. pp.  62-65.
  8. Ryzhkova L.G., Bobkov V.V., Kuzmin M.A., Ignatenko T.V. Faktory, prepyatstvuyushchiye podgotovke i vypolneniyu normativov VFSK GTO studentami vuzov [Factors hindering the preparation and implementation of the standards of the VFSK GTO by university students]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2019. No. 5. pp. 39-42.
  9. Raspisaniye mest testirovaniye v g. Moskva [Schedule of testing places in Moscow]. Official website of the Moscow Government. Moscow, 2022. Available at: https://www.mos.ru/moskomsport/documents/gto/ (date of access: 01.12.2022).
  10. Lubysheva L.I., Khubbie Sh.Z., Vakhnin N.A., Selyukin D.B. Sportization as progress factor for modern mass sport. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2020. No. 3. p. 30.