Assessment of proprioceptive sensitivity of young ski jumpers

ˑ: 

PhD, Associate Professor T.V. Fendel1
PhD, Associate professor D.A. Zubkov1
A.N. Savelyeva1
1Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports, Tchaikovsky

Objective of the study was to evaluate the proprioceptive sensitivity of young ski jumpers.
Methods and structure of the study. The study involved young ski jumpers aged 9 to 11 from Belarus, Slovakia and Russia. The sample consisted of 50 subjects, of which 19 were girls and 31 were boys. The main research methods were the method of pedagogical observation and the method of strain measurement.
Results and conclusions. In the course of pedagogical observation, it was found that the most common mistakes in taking the acceleration stance are caused by uneven distribution of body weight, leading to critical changes in the general center of mass of athletes. Minimization of the asymmetry index when performing a vertical jump on a tensometric platform is one of the indicators of the quality of the functioning of the "posture-voluntary movements" system, as well as proprioceptive sensitivity in young ski jumpers.

Keywords: ski jumping, tensometry, proprioceptive sensitivity

References

  1. Vetrov V.A. Korrelyatsiya mezhdu indeksom asimmetrichnosti i oshibkami simmetrichnogo polozheniya pryguna na lyzhakh s tramplina v stadii ottalkivaniya [Correlation between the asymmetry index and errors in the symmetrical position of a ski jumper in the repulsion stage]. Sport i sportivnaya meditsina [Sport and sports medicine]. Proceedings International scientific-practical conference dedicated to the 40th anniversary of the founding of the Tchaikovsky State Institute of Physical Culture, Tchaikovsky, April 09-11, 2020. Tchaikovsky: Chaykovskiy gosudarstvennyy institut fizicheskoy kultury publ., 2020. pp. 60-65.
  2. Ilyicheva O.V., Sirakovskaya Ya.V., Kuzheleva M.S. Primeneniye programmy propriotseptivnoy trenirovki v fizicheskoy podgotovke figuristok 14-15 let [Application of the program of proprioceptive training in the physical training of female figure skaters aged 14-15]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2022. No. 8 (210). pp. 122-127.
  3. Ryabov A.A., Ryabova E.K., Zebzeev V.V. Primeneniye stabilometricheskikh kompleksov dlya uluchsheniya tekhniki pryzhka na lyzhakh s tramplina [The use of stabilometric complexes to improve the technique of ski jumping]. Fizicheskoye vospitaniye i sport v sisteme obrazovaniya: sovremennoye sostoyaniye i perspektivy [Physical education and sport in the education system: current state and prospects]. Proceedings International scientific-practical conference, Omsk, April 29-30, 2021. Omsk: Omskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet publ., 2021. pp. 212-215.
  4. Smirnova P.A., Melnikov A.A., Cherkashin A.E. Stabilograficheskiy metod opredeleniya propriotseptivnoy chuvstvitelnosti posturalnoy sistemy [Stabilographic method for determining the proprioceptive sensitivity of the postural system]. Fizicheskoye vospitaniye i sportivnaya trenirovka. 2019. No. 1 (27). pp. 103-109.
  5. Pryimakov O., Mazurok N., Skrypko A. Interaction of systems of vertical posture regulation and voluntary movement in athletes. Journal of Physical Education and Sport. 2021. Vol. 21. No. 5. pp. 2551-2559.
  6. Ružić L., Petračić T., Rađenović O. The relationship between the field and the laboratory balance tests and skiing performance. Hrvatski športskomedicinski vjesnik. 2011. Vol. 26. No. 1. pp. 52-57.