Professional identification survey in secondary vocational physical education specialist training system

ˑ: 

Dr. Hab., Associate Professor S.V. Eregina1
PhD K.N. Tarasenko2
1Center for Interdisciplinary Research, Sakhalin State University, Yuzhno-Sakhalinsk
2Moscow State University of Sports and Tourism, Moscow

Abstract
Objective of the study was to survey professional identity of the 3-year students in the secondary vocational physical education specialist training system.
Methods and structure of the study. The two-stage survey was run at the secondary vocational physical education specialist Department of Moscow State University of Sports and Tourism on a sample of the 3-year students (n=169, 71 girls, 98 boys) majoring in 49.02.01 Physical Education.
Results and conclusion. The survey found a high need for a special PI service in the secondary vocational physical education specialist training system. The students showed little interest in physical education and sports services to mature and senior age groups; although the demand for such physical education services on the labor market shows a clear and fast growth trend with progress of the ongoing Moscow Longevity Physical Education Project for seniors.

Keywords: labor market, professional priorities, professional identification, students.

References

  1. Argunova A.P., Petrova T.N. Professionalno-pedagogicheskaya napravlennost podgotovki spetsialistov v sisteme fizkulturnogo obrazovaniya [Focus on professional pedagogics in physical education specialist training system]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2017. No. 3. pp. 6-8.
  2. Eregina, S.V. Metodicheskie podkhody k proforientatsii studentov fizkulturnykh vuzov [Methodical approaches to vocational guidance of sports universities students]. M.: Narodnoe obrazovanie publ., 2005. 232 p.
  3. Kutsenko, Y.A., Kutsenko G.A. Gendernye osobennosti professionalnogo samoopredeleniya studentov instituta fizicheskoy kultury [Gender features of professional self-determination of Physical Culture Institute students]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2017. No.12. pp. 15-17.
  4. Mikhaylova E.Y., Zakrevskaya N.G., Utisheva E.V., Komeva E.Y. Aktualizatsiya sotsialnykh predstavleniy o statuse professiy v otrasli fizicheskoy kultury i sporta: stratifikatsionnyiy podkhod [Social conceptions of physical education and sport professions: stratification approach].Teoriya i praktika fizkultury. 2019. No. 7. pp. 3–4.