Developing physical education curricula for law students customized for their professional service responsibilities

ˑ: 

PhD, Associate Professor N.S. Panchuk1
E.V. Kurganova2
1Russian State University of Justice, Saint-Petersburg
2Kemerovo State University, Kemerovo

Abstract
Objective of the study was to develop theoretical provisions for the physical education curricula for law students customized for their professional service responsibilities.
Methods and structure of the study. The study was run at the Russian State Law University (St. Petersburg) and Kemerovo State University.
Results and conclusion. Efforts to develop physical education curricula for law students will factor in the following key elements: goals and contents of the curricula; core services provided by the university within the competence-centered education policies; applicable training models, methods and toolkits for an effective physical education service; and an academic progress scoring system.

Keywords: design, physical education, sport, health, law, university students.

References

  1. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetentsii – novaya paradigma rezultata obrazovaniya [Key competencies - new paradigm of educational outcomes]. M.: Vysshee obrazovanie segodnya, 2003, no. 5. Pp. 21–22.
  2. Tatur Y.G. Kompetentnost v strukture modeli kachestva podgotovki spetsialista [Competency in structure of specialist training quality model]. M.: Vysshee obrazovanie segodnya. 2004. No. 3. pp. 10–16.
  3. Selevko G.K. Entsiklopediya obrazovatelnykh tekhnologiy [Encyclopedia of educational technologies]. V. 2. M.: 2019. pp. 14–20.
  4. Khubbiev Sh.Z., Panchuk N.S., Bondarev V.G. et al. Osobennosti prepodavaniya uchebnoy distsipliny «Fizicheskaya kultura i sport» v yuridicheskikh vuzakh [Academic physical education and sports discipline: education process specifics at law universities]. Teoriya i praktika fiz. kultury. Scientific-theoretical journal. 2018. No. 2. pp. 88-91.
  5. Troyanskaya S.L. Obshchekulturnaya kompetentnost: opyt opredeleniya i strukturirovaniya [General cultural competency: experience of defining and structuring]. Kulturno-istoricheskaya psihologiya. 2008. V. 4. no.2. pp. 19–23.
  6. Khutorskoy A.V. Klyuchevye kompetentsii kak komponent lichnostno-orientirovannoy paradigmyi obrazovaniya [Key competences as component of personality-centered education paradigm]. Uchenik v obshcheobrazovatelnoy shkole [Student at comprehensive school]. M.: IOSO RAE publ., 2002. pp. 135–157.