Sports science and research progress thrusts at Moscow State University of Sports and Tourism

ˑ: 

PhD, Associate Professor A.A. Mushakov1
PhD, Associate Professor N.V. Masyagina1
1Moscow State University of Sports and Tourism, Moscow

Objective of the study was to analyze progress of the sports science and research thrusts at Moscow State University of Sports and Tourism.
Results and conclusion. Our progress analysis of the publishing activity of Moscow State University of Sports and Tourism faculty found the recent growth trend in the academic research activity and educational services. We also found that key research progress thrusts being facilitated by the productive cooperation with the Ministry of Sports, Russian Olympic Committee and the national sports federations. This cooperation has been always beneficial for the Moscow State University of Sports and Tourism scientific resource and educational service, with special improvements in the specialist training for the national physical education, sports and tourism sector.

Keywords: higher educational establishment, sports science, research, publishing activity, scientific citation index.

References

  1. Gorelov A.A., Rumba O.G., Sysoev A.V. et al. Metody testirovaniya i kontrolnykh ispyitaniy v nauchnykh issledovaniyakh v sfere fizicheskoy kultury i sporta [Testing methods and control tests in scientific research in physical education and sports]. Novoe v psikhologo-pedagogicheskikh issledovaniyakh. 2020. No. 2 (58). pp. 14-26.
  2. Guba V.P., Popov G.I., Presnyakov V.V. et al. Pedagogicheskie izmereniya v sporte. metody, analiz i obrabotka rezultatov [Pedagogical measurements in sports. methods, analysis and processing of results]. Moscow: Sport publ., 2020. 324 p.
  3. Guba V.P., Marinich V.V. Teoriya i metodika sovremennykh sportivnykh issledovaniy [Theory and methodology of modern sports research]. Moscow: Sport publ., 2016. 230 p.
  4. Leonteva M.S., Guba V.P. Otsenka kriteriev effektivnosti nauchnoy deyatelnosti RGUFKSMiT [Rating efficiency criteria of scientific activity of RSUPESYT]. Sportivno-pedagogicheskoe obrazovanie. 2019. No. 1. pp. 5-10.
  5. Presnyakov V.V., Guba V.P. Problemy nauchno-issledovatelskikh rabot v oblasti fizicheskoy kultury i sporta [Problems of research work in physical education and sports]. Nauchno-pedagogicheskie shkoly v sfere fizicheskoy kultury i sporta [Scientific and pedagogical schools in physical education and sport sector]. Proceedings Intern. res.-pract. congr., dedicated to the 100th anniversary of SCOLIPE. 2018. pp. 250-253.
  6. Shustin B.N., Baranov V.N., Noskova V.F. Analiz aktualnykh nauchnykh napravleniy dissertatsionnykh issledovaniy v sfere fizicheskoy kultury i sporta za period 2017-2018 gg. [Analysis of relevant thesis research directions in physical education and sport sector in 2017-2018]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2019. No. 12. pp. 99-100.