Motivation for Physical Education and Sports as Basis for Cultivation of Health Culture among Students

Motivation for Physical Education and Sports as Basis for Cultivation of Health Culture among Students

ˑ: 

Dr.Hab., Professor V.I. Bondin1
PhD, Associate Professor T.A. Stepanova1
PhD, Associate Professor M.V. Belavkina1
1Southern Federal University, Rostov-on-Don

Objective of the study was to create a health culture in university students during physical education and sports activities.
Methods and structure of the study. The study enabled to reveal the mechanisms of formation in university students of motivation for physical culture and sports activities, as well as identify approaches to the implementation of the Physical Education and Sports discipline as provided by the Federal State Educational Standard and the ways to organize work so that to create a health culture in the student community.
Results of the study. Implementation of innovative approaches into the physical education process is dictated by the current requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education. The authors’ programs include: updated data on the physiological mechanisms, psychological and pedagogical foundations of health, and modern technologies for the motivated choice of sports sections (as an elective component of the Physical Education and Sports discipline).
Conclusion. The authors note that modern scientific developments in the field of study of human beings and the accumulated advanced experience in health and fitness work with university students are of great importance and form the basis for improving the physical education process focused on the formation of their health culture.

Keywords: motivation, needs, physical education and sport, student community, sports sections.

References

  1. Allyanov Yu.N., Averyasova Yu.O. Samoobrazovatelnaya deyatelnost studentov v protsesse izucheniya distsiplinyi «Fizicheskaya kultura» [Students' self­learning activity in Physical Education process]. National healthy lifestyle programs. International Scientific and Practical Congress: in 4 volumes. RSUPESYT. 2014. pp. 15­21.
  2. Bondin V.I., Usenko S.V., Tretyakova O.Yu. Kinezisenergonomicheskiy podkhod v praktike fizkulturno­ozdorovitelnyih zanyatiy studencheskoy molodezhi [Kinesisenergonomic approach at fitness classes for students]. Physical education, sports, health and longevity. IV international scientific conference dedicated to the 100th anniversary of SFU. 2015.pp. 19­22.
  3. Efremova T.G., Berezhnaya E.S., Zazulina E.V. Fizicheskoe vospitanie v sisteme vyisshego obrazovaniya: podhodyi i osobennosti realizatsii [Physical education in higher education system: approaches and implementation specifics]. Pedagogicheskiy zhurnal. 2017. v. 7. no.1 A. pp 287­300.